Kết quả xổ số Keno

Người tham gia dự thưởng lựa chọn hai bộ 3 số từ 000 đến 999 để tạo thành bộ số tham gia dự thưởng. So sánh bộ số tham gia dự thưởng được in trên vé với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.

Max 3D Pro quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần

GiảiSố Quay ThưởngGiải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
213
296
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
296
213
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
076
856
130
898
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
911
871
732
399
954
042
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
682
565
368
999
084
283
165
152
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
GiảiSố Quay ThưởngGiải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
216
806
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
806
216
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
247
846
734
174
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
730
893
312
717
507
519
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
680
027
087
509
985
299
108
033
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
GiảiSố Quay ThưởngGiải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
684
388
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
388
684
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
199
182
687
790
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
327
528
966
350
307
103
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
010
806
484
130
753
265
241
815
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
GiảiSố Quay ThưởngGiải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
719
282
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
282
719
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
694
605
571
304
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
121
161
727
208
718
895
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
491
443
385
335
702
609
841
550
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
GiảiSố Quay ThưởngGiải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
187
379
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
379
187
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
180
508
982
725
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
255
153
791
754
373
759
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
258
173
947
164
093
303
119
992
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
GiảiSố Quay ThưởngGiải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
187
379
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
379
187
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
180
508
982
725
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
255
153
791
754
373
759
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
258
173
947
164
093
303
119
992
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
GiảiSố Quay ThưởngGiải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
497
753
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
753
497
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
423
047
784
375
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
149
454
240
550
598
543
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
306
086
459
023
821
539
305
073
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
GiảiSố Quay ThưởngGiải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
637
766
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
766
637
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
620
864
480
342
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
891
558
068
118
818
945
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
479
077
440
746
041
174
258
442
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
GiảiSố Quay ThưởngGiải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
769
829
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
829
769
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
029
529
367
709
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
731
450
141
150
861
590
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
488
089
793
566
112
114
873
220
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
GiảiSố Quay ThưởngGiải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
990
732
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
732
990
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
124
005
566
126
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
978
733
862
354
681
412
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
192
870
098
894
598
894
290
957
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
1 2 3 9